Mechatronika

Numatomas studijų programos pavadinimo keitimas.

Ketvirtoji pramonės revoliucija jau įsibėgėjo, todėl ne tik Šiaulių regiono, bet ir visos Lietuvos įmonių vadovai pripažįsta ieškantys specialistų, gebančių dirbti su šiuolaikiniais gamybos įrengimais ir išmanančių, kaip tokius įrengimus prižiūrėti. Šiaulių valstybinėje kolegijoje numatomoje vykdyti Mechatronikos programoje rengiami specialistai bus paklausūs darbo rinkoje, nes mokės naudotis šiuolaikiniais programiniais projektavimo paketais CAD / CAM / CAE, gebės diegti ir prižiūrėti CNC stakles, mechatronines sistemas, lazerinius įrenginius, atlikti skaitmeninės gamybos priežiūros inžinerinį ir konsultacinį darbą naujai kuriamose ir modernizuojamose gamybinėse įmonėse, kuriose reikia integruotų žinių. Studentai įgis integruotų ir darbo rinkoje  perspektyvių mechanikos, elektronikos, informatikos žinių, todėl pasižymės inžineriniu universalumu, suteikiančiu konkurencinio pranašumo.

Programa tinkamiausia tiems, kurie išsiskiria inžineriniu mąstymu ir siekiu išmokti savarankiškai pritaikyti žinias konkretiems uždaviniams spręsti.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Tai viena moderniausių technologijų sričių, apimanti elektroniką, mechanines sistemas ir programavimą. Moderniose laboratorijose studentai projektuoja ir gamina logistinius robotus, robotizuotus logistikos terminalus, stiprina praktinius įgūdžius montuodami, derindami ir eksploatuodami pneumatinius įrenginius bei hidraulinių sistemų elementus.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gali dirbti gamybos įmonėse technologais-programuotojais, gebančiais parengti CNC įrenginių valdymo programas ir jas pritaikyti praktiškai; meistrais, gamybos vadovais, gebančiais organizuoti gamybos procesą; skaitmeninės mechanikos inžinieriais, suprantančiais gamybos procesų modernizavimo svarbą, gebančiais parinkti, komplektuoti ir derinti naują įrangą; konsultantais gamybinių procesų skaitmeninimo srityje. Šių specialistų stygius labiausiai jaučiamas inovatyvios gamybos sektoriuje, kuris turi didžiausią plėtros potencialą ir savo veiklą neišvengiamai grindžia pažangiomis mechatroninėmis technologijomis.

Tolesnės studijų galimybės

Studijas galima tęsti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal gamybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos ir elektronikos inžinerijos krypčių antrosios pakopos studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Inžinerijos mokslų katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531EX062
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų krypčių grupė Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis Gamybos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
mechatronika-2019-svako-3.JPG

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslai – parengti gamybos inžinerijos specialistą, turintį integralių mechanikos, elektronikos ir informacinių technologijų bei gamybos organizavimo žinių, gebantį suprasti technologinius procesus, valdyti ir prižiūrėti technologinius įrenginius, projektuoti ir tobulinti mechanines ir mechatronines sistemas, savarankiškai priimti ir diegti sprendimus, inovatyviai dirbti konkurencinėmis sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą, asmuo turi:

Įgyti šias žinias ir gebėjimus

 • žinoti ir taikyti skaičiavimo būdus, fizikinius reiškinius bei tų reiškinių kiekybinę išraišką;
 • suprasti mechatroninių komponentų sandarą, pagrindinius parametrus ir parinkimo kriterijus;
 • žinoti gamyboje naudojamas medžiagas, jų savybes, parinkimo principus bei apdirbimo būdus;
 • suprasti mechaninių ir mechatroninių sistemų valdymo principus;
 • suprasti pramonėje vykstančius procesus ir šiuolaikinės gamybos organizavimo  principus, būdus bei problemas.

Gebėti atlikti inžinerinę analizę

 • vertinti mechatronines sistemas, atliekant bazinius skaičiavimus, lyginant ir parenkant konceptualius sprendimus;
 • analizuoti ir lyginti medžiagų, įrankių, įrangos charakteristikas, rengiant skaitmeninio apdirbimo modelį.

Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų gamybos inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti

 • formuluoti ir vykdyti projektavimo užduotis pagal standartais, techninėmis normomis apibrėžtus reikalavimus;
 • taikyti kompiuterines programas mechaninių, pneumatinių, hidraulinių, automatinių sistemų skaičiavimui ir projektavimui.

Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus

 • rinkti ir analizuoti duomenis iškeltiems gamybos uždaviniams spręsti naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais ir duomenų bazėmis;
 • atlikti mechatroninių įrenginių valdymo parametrų tyrimus, formuluoti praktines išvadas;
 • turėti darbo su tipine įranga, naudojama gamybos inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.

Turėti praktinių žinių ir įgūdžių gamybos inžineriniams uždaviniams spręsti

 • sudaryti technologinius procesus, parenkant technologinę įrangą ir priemones, taikant skaitmeninės gamybos principus;
 • parinkti loginius valdiklius, jutiklius bei robotizuotus įrenginius gamybos procesams automatizuoti;
 • prižiūrėti ir valdyti technologinius įrenginius, įvertinant jų patikimumą bei kontroliuojant gaminamos produkcijos kokybę;
 • įvertinti inžinerinių sprendimų ekonomiškumą ir poveikį aplinkai;
 • organizuoti ir saugiai vykdyti technologinį procesą.

Turėti šių asmeninių ir socialinių gebėjimų

 • bendrauti ir bendradarbiauti tiek su inžinerijos bendruomene tiek ir su plačiąja visuomene bei prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinėje veikloje;
 • savarankiškai organizuoti įmonės (padalinio) veiklą, suvokiant atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.

Studijuojami dalykai ir praktikos

Nuolatinės studijos – 6 semestrai, ištęstinės studijos – 8 semestrai.

Pastaba: čia pateikti nuolatinių studijų dalykai ir praktikos. Ištęstinės studijos trunka 4 metus, dalykų išdėstymas gali skirtis.

I metai

II metai

III metai

1 SEMESTRAS

3 SEMESTRAS

5 SEMESTRAS

 • Fizika
 • Inžinerinė grafika
 • Inžinerinės medžiagos
 • Matematika
 • Pažintinė praktika
 • Techniniai matavimai
 • Skaitmeninės technologijos
 • Kūno kultūra

 

 • Automatikos pagrindai
 • Inžineriniai tyrimai
 • Mašinų elementai
 • Medžiagų apdirbimo technologinė įranga
 • Programavimas

 

 • Gamybos technologijos
 • Kompiuterinis medžiagų apdirbimo projektavimas
 • Technologinė praktika
 • Įmonių ekonomika ir vadyba
 • Technologinių įrenginių modernizavimas / Vaizdų apdorojimas automatizuotoje gamyboje
 • Technologinių procesų automatinis valdymas / Pramoninių robotų programavimas
 • Civilinė sauga

 

2 SEMESTRAS

4 SEMESTRAS

6 SEMESTRAS

 • Elektrotechnika ir elektronika
 • Inžinerinė mechanika
 • Kompiuterinis projektavimas
 • Matavimų praktika
 • Specialybės anglų kalba / specialybės rusų kalba / specialybės vokiečių kalba
 • Specialybės kalba
 • Kūno kultūra

 

 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Eksploatavimo praktika
 • Pavarų valdymo sistemos
 • Technologinių įrenginių eksploatavimas
 • Gamybos technologijos
 • Sociologija / Filosofija / Teisės pagrindai

 

 • Įmonių ekonomika ir vadyba
 • Gamybos valdymas
 • Technologinių procesų automatinis valdymas / Pramoninių robotų programavimas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas