Leidinys „Profesinės studijos: teorija ir praktika“

Periodinis mokslinių straipsnių leidinys „Profesinės studijos: teorija ir praktika“ skiriamas kolegijų dėstytojams, studentams, visiems, kurie dirba akademinį darbą, ieško naujų idėjų tolesniems darbams profesinių studijų teorijos ir praktikos aspektu. Leidinyje sudarytos sąlygos publikuoti įvairių mokslo sričių straipsnius. Siekiant užtikrinti aukštą publikuojamų darbų kokybę, visi straipsniai recenzuoti mokslininkų bei darbo rinkos specialistų.

Žurnalas nuo 2005 m. indeksuojamas Index Copernicus duomenų bazėje ir nuo 2013 m. pabaigos EBSCO duomenų bazėje.
 

Reikalavimai straipsniams

Žurnalo „Professional Studies: Theory and Practice“ leidyba vyksta laikantis akademinės etikos reikalavimų, apibrėžtų Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės etikos kodekse.

Autoriai gali pateikti tik originalius, anksčiau nepublikuotus straipsnius.  Autoriai, teikiantys straipsnius, įsipareigoja laikytis akademinio sąžiningumo principo. Akademinio sąžiningumo principą pažeidžia:

1. Padirbinėjimas, klastojimas arba manipuliavimas (pavyzdžiui, nesamų duomenų sukūrimas, esamų duomenų koregavimas siekiant pagerinti ar pabloginti rezultatus);

2. Padirbti parašai, pažymos, ataskaitų duomenys ar rezultatai;

3. Nurodytas nesamas šaltinis, klaidingas šaltinio puslapis, tinklalapio lankymo data arba kitas šaltinio aprašo duomuo;

4. Gautų duomenų, prieštaraujančių tyrimo hipotezei ir / ar klausimams, ir / ar tyrimo išvadų nutylėjimas;

5. Sąmoningas klaidinančios informacijos apie empirinio tyrimo metodiką pateikimas;

6. Nepagrįstas (nepelnytas) bendraautorystės primetimas studentams, kolegoms, pavaldiniams ar vadovams;

7. Mokslo taikomojoje veikloje talkinusių asmenų intelektinio ir / ar finansinio įnašo nepagrįstas neigimas arba nutylėjimas;

8. Empirinio tyrimo duomenų, kompiuterių programų, empirinės medžiagos pavyzdžių, rankraščio vagystė arba sąmoningas sugadinimas;

9. Plagijavimas, t. y. idėjų, duomenų ar tekstų nusavinimas nenurodant jų autoriaus, t. y. svetimų idėjų pateikimas kaip savų.

Recenzavimo procesas:

Straipsnius recenzuoja redakcinės kolegijos paskirti du tos mokslo krypties recenzentai, kurie neskelbiami, straipsnių autorių tapatybė recenzentui taip pat neatskleidžiama (angl. double blind review).  

Recenzentai vertina:

1. Temos aktualumą, mokslinės problemos pagrįstumą;

2. Mokslinio tyrimo problemos, tikslo, uždavinių formulavimą;

3. Tyrimo metodologijos ir metodų pateikimą, jų panaudojimą;

4. Mokslinės literatūros analizę;

5. Pasirinktos problemos nagrinėjimo gilumą;

6. Pagrindinių teiginių argumentavimą;

7. Teorinius ir praktinius straipsnio/ tyrimo rezultatus;

8. Išvadų sąsajas su straipsnio moksline problema, suformuluotais tikslais, pateiktais ir pagrįstais tyrimų rezultatais;

9. Panaudotą literatūros sąrašą;

10. Kalbos taisyklingumą, tinkamą terminų vartojimą.

Recenzentai priima vieną iš keturių sprendimų:

1. Priimti straipsnį į žurnalą „Professional Studies: Theory and Practice“ be išlygų;

2. Priimti straipsnį į žurnalą „Professional Studies: Theory and Practice“ pataisius, be pakartotino recenzavimo;

3. Priimti straipsnį į žurnalą „Professional Studies: Theory and Practice“ pataisius,  pakartotinai suderinus su recenzentu;

4. Atmesti (priežastys nurodomos pastabose).

Jei recenzentų vertinimai iš principo skiriasi, straipsnį papildomai recenzuoja trečiasis recenzentas.

Recenzentai privalo laikytis COPE (angl. Committee on Publication Ethics) gairių: https://publicationethics.org/resources/guidelines