Kviečiame teikti paraiškas socialinei stipendijai gauti

2020-01-21

Vadovaujantis Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 (pakeitimas ir papildymas 2010 m. birželio 16 d. LRV nutarimu Nr. 775) 2019–2020 studijų metų pavasario semestre Kolegijos studentai gali gauti socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Socialines stipendijas gali gauti studentai, studijuojantys nuolatine ar ištęstine studijų formomis valstybės finansuojamose ar nefinansuojamose vietose ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (pagal šį kriterijų iki paraiškų pildymo elektronine forma termino pabaigos, t. y. iki vasario 20 d., studentas privalo pateikti VSF jo socialinį statusą patvirtinančius dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas: abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijas ir paties studento gimimo liudijimo kopiją arba teismo nutarimo dėl paskirtos globos kopiją).

Socialinės stipendijos dydis – 3,25 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai, t. y. 126,75 Eur per mėnesį.

Paraiškų registracija ir pildymas tik elektronine forma VSF tinklalapyje adresu www.vsf.lrv.lt vykdomas iki vasario 20 dienos (įskaitytinai).

SVARBU! Kiekvieną mėnesį, likus lėšų, VSF skelbia papildomus paraiškų teikimus. Sekite informaciją!

Smulkesnę informaciją apie socialines stipendijas, paraiškų pildymo tvarką galima rasti VSF internetiniame tinklalapyje.

Informaciją teikia Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius (Kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel. (8 41) 52 37 69).


Atgal