Parama neįgaliems studentams

 

FINANSINĖ PARAMA STUDENTAMS, TURINTIEMS NEGALIĄ

2019-09-09

Finansinė parama teikiama studentams, turintiems negalią, kurie:
1. turi teisės aktuose nurodyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
2. pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje: 
2.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą.

Finansinė parama teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma (nuolatine ar ištęstine) studijuoja neįgalusis. 

Teikiamos šios finansinės paramos priemonės:
-    specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, t. y. 82,30 Eur  tikslinė išmoka kas mėnesį (nuo 2019-01-01 valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija – 164,59 Eur);
-    studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio, t. y. 121,60 Eur, tikslinė išmoka kiekvieną semestrą.

Negalią turintys studentai, siekiantys gauti finansinę paramą specialiesiems poreikiams tenkinti ir / ar studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriuje (SAPSS) turi pateikti šiuos dokumentus:
 1. prašymą skirti finansinę pagalbą
 2. neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

Studentas, per studijų metus įgijęs neįgaliojo pažymėjimą ir atitinkantis nurodytas sąlygas, gali teikti prašymą finansinei paramai gauti. 

Daugiau informacijos pateikta Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos apraše.

SVARBU! Negalią turintys studentai, atitinkantys anksčiau išvardytas sąlygas, kiekvieną mėnesį gali gauti 123,50 Eur socialinę stipendiją. Sekite informaciją www.svako.lt ir www.vsf.lrv.lt

Informaciją apie šią ir kitas finansinės paramos galimybes Šiaulių valstybinėje kolegijoje teikia Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius (centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel. (8 41) 52 37 69), el. p. studijuskyrius@svako.lt).
 

***

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos)  pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro) studijų programą;
4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai. Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį).

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia tik elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (VSF) interneto svetainėje http://vsf.lrv.lt/, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“.

Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“) studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, pildydamas formą „Tikslinė išmoka, 2019 m. rudens semestras“. 

Kasmet paraiškų pildymas rudens semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos, pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu – vasario 1 iki kovo 16 dienos.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta rudens semestre – nuo einamųjų metų lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos, pavasario semestre – nuo balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d.

Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas:
* jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis);
*  studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:
•    studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
•    studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
•    studentui mirus.

SVARBU! Tikslinė išmoka turi būti panaudota studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti). Prireikus, VSF gali paprašyti dokumentų, įrodančių, kad tikslinė išmoka buvo panaudota tikslingai.

Studentas, kuriam paskirta tikslinė išmoka, nutraukęs studijas, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, pašalintas iš aukštosios mokyklos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, įgijęs akademinių skolų ar gavęs nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, taip pat studentas, kurio teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas darbingumo lygis pasikeičia (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis), taip pat kurio neįgaliojo pažymėjimo galiojimas baigiasi, privalo raštu apie tai pranešti VSF ir Šiaulių valstybinės kolegijos koordinatoriui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

Išsamesnė informacija teikiama Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriuje adresu Aušros al. 40, Šiauliai (209 kab.), tel. (8 41) 43 37 93, el. paštu g.zdanaviciene@svako.lt.