Parama neįgaliems studentams

 

FINANSINĖ PARAMA STUDENTAMS, TURINTIEMS NEGALIĄ

2020 08 25

Finansinė parama teikiama studentams, turintiems negalią, kurie:
1. turi teisės aktuose nurodyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
2. pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje:
2.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą;
2.2. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.
Finansinė parama teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

Teikiamos šios finansinės paramos priemonės:
•  specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, t. y. 90,48 Eur tikslinė išmoka kas mėnesį (nuo 2020-01-01 valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija – 180,95 Eur);
•  studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokų dydžio, t. y. 124,80 Eur tikslinė išmoka kiekvieną semestrą.

Negalią turintys studentai (išskyrus pirmo kurso*), siekiantys gauti finansinę paramą specialiesiems poreikiams tenkinti ir / ar studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriui (SAPSS) nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 14 d. turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą skirti finansinę pagalbą;
2. neįgaliojo pažymėjimo kopiją.
*Pirmo kurso studentai prašymus ir reikalingus dokumentus turi pateikti rugsėjo 14–17 dienomis.

Studentas, per studijų metus įgijęs neįgaliojo pažymėjimą ir atitinkantis nurodytas sąlygas, gali teikti prašymą finansinei paramai gauti.

Daugiau informacijos pateikta Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos apraše (Žin., 2006, Nr. 93-3655, 2009, Nr. 117-5021, 2011, Nr. 92-4380), jis skelbiamas ČIA.

SVARBU! Negalią turintys studentai, atitinkantys anksčiau išvardytas sąlygas, kiekvieną mėnesį gali gauti 253,50 Eur socialinę stipendiją. Sekite informaciją www.svako.lt ir www.vsf.lrv.lt.

Informacija teikiama Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriuje (Kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 637 48 201, el. p.: studijuskyrius@svako.lt, e.navicke@svako.lt).


 

***

2020 08 31

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:
1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos)  pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro) studijų programą.
 
Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį).
 
Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“.
Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“) studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, pildydamas formą „Tikslinė išmoka, 2020 m. rudens semestras“.
Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario  1 dienos iki kovo 16 dienosrudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 dienos iki spalio 16 dienos.
Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestre nuo einamųjų metų balandžio 1 dienos iki rugpjūčio 31 d., rudens semestre – nuo lapkričio 1 dienos iki kitų metų sausio 31 dienos.
 
Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.
 

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas: 

  • jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis);
Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas: 
  • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
  • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
  • studentui mirus.
SVARBU! Tikslinė išmoka turi būti panaudota studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti). Prireikus, VSF gali paprašyti dokumentų, įrodančių, kad tikslinė išmoka buvo panaudota tikslingai.
Studentas, kuriam paskirta tikslinė išmoka, nutraukęs studijas, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, pašalintas iš aukštosios mokyklos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat studentas, kurio teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas darbingumo lygis pasikeičia (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis), taip pat kurio neįgaliojo pažymėjimo galiojimas baigiasi, privalo raštu apie tai pranešti VSF ir Šiaulių valstybinės kolegijos koordinatoriui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

Išsamesnė informacija teikiama  Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriuje adresu Aušros al. 40, Šiauliai (206 kab.), tel. (8 41) 43 37 93,   el. paštu: g.zdanaviciene@svako.lt