Studijų organizavimas

Svarbiausia, ką turi žinoti kiekvienas studentas

2024–2025 studijų metų pradžia – rugsėjo 2 d. Studijos Kolegijoje vyksta semestrais. Studijų metus sudaro du semestrai – rudens ir pavasario.

2024–2025 STUDIJŲ METŲ KALENDORIUS

Esi pirmakursis? Svarbiausią informaciją studijas pradedantiems asmenims sudėjome ČIA.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Dėstytojai ir studentai sudaro Kolegijos bendruomenę. Stipriname tarpusavio ryšius ne tik studijų metu, tačiau ir bendrose veiklose. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti Šiaulių valstybinės kolegijos organizuojamuose renginiuose – ką planuojame 2023–2024 studijų metais, galite pamatyti ČIA. Kviečiame sekti mūsų svetainėje skelbiamą informaciją apie kolegijoje vykstančius renginius, ji nuolat atnaujinama.  

Į PIRMAKURSIO GIDĄ mes sudėjome informaciją, kurios, manome, prireiks norint studentams greičiau įsitraukti į aktyvų Šiaulių valstybinės kolegijos gyvenimą.

Pagrindiniai studijų organizavimo būdai: kontaktinis (auditorinis / nuotolinis) darbas (paskaitos, praktiniai darbai, seminarai, laboratoriniai darbai, projektavimas, konsultacijos, atsiskaitymai, vertinimas ir kt.); savarankiškos studijos, numatytos kiekvieno studijų dalyko apraše, vadovaujamos dėstytojo ir praktika, vadovaujama dėstytojo ir organizacijos praktikos vadovo.

Paskaitos, praktikumai, laboratoriniai darbai, praktikos ar kt. kontaktinis darbas vyksta pagal studijų tvarkaraščius, egzaminai – pagal egzaminų sesijos tvarkaraščius

Praktinių, laboratorinių darbų lankymas, praktikų atlikimas privalomas visiems studentams.

Dalyko ir praktikos studijų rezultatų vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu, taikant kaupiamąjį vertinimą ir naudojant individualų kaupiamąjį indeksą (IKI). Rezultatai įrašomi akademinės grupės egzaminų žiniaraščiuose, taip pat studento pasiekimų įvertinimo lapuose balu ir žodiniu įvertinimu. Kolegijoje studentų studijų rezultatai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Skiriami trys studijų pasiekimų modulių (dalykų) lygmenys: puikus, tipinis ir slenkstinis.

Studentas, baigęs studijų metus, keliamas į aukštesnįjį kursą. Kėlimas įforminamas dekano įsakymu. Akademinių atostogų ar studijų pertraukos metu studentas lieka tos akademinės grupės sąrašuose iki studijų metų pabaigos, kurioje jis buvo.

Studijų programoje numatytai studentų profesinės veiklos praktikai, priimanti organizacija, kurioje studentas atlieka praktiką, ir studentas bei Kolegija sudaro praktinio mokymo sutartį, parengtą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą pavyzdinę sutarties formą.

Stipendijos mokamos vadovaujantis Šiaulių valstybinės kolegijos studentų stipendijų skyrimo nuostatais.

Baigiamasis egzaminas arba baigiamasis darbas ar projektas yra privalomas visiems, norintiems gauti Kolegijos baigimą liudijantį profesinio bakalauro diplomą ir priedėlį.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nuo 2024 m. sausio 1 d. patvirtintas naujas bazinės socialinės išmokos (BSI) dydis – 55 eurai. Pasikeitus BSI dydžiui, keičiasi studijų įmokų ir išmokų, išreikštų BSI dydžiais, piniginė išraiška.

 

Apie visa tai ir plačiau skaitykite svarbiausiuose dokumentuose studentams


Praktikos

2023–2024 m. m. Šiaulių valstybinės kolegijos studentų atliekamų praktikų grafikas

Studentų praktikų organizavimo tvarkos aprašas

Studento praktinio mokymo sutartis 

Siuntimas į praktiką 

Studento papildomos praktikos sutartis

Studento individualaus papildomos praktikos atlikimo grafikas

Studijų rezultatų vertinimas

Dalyko studijavimo pasiekimų vertinimo aprašas

Paskatų ir nuobaudų skyrimas studentams 

Studentų apeliacijų nuostatai

Ginčų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentas

Studijų rezultatų įskaitymas

Studijų rezultatų įskaitymo tvarka, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas

Formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų pripažinimo kaip studijų programos dalies tvarkos aprašas, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo, pripažinimo ir įskaitymo tvarkos aprašas, 1 priedas, 2 priedas

Individualiosios studijos

Individualiųjų studijų tvarkos aprašas

Apie gerai besimokančius studentus 

Gerai besimokančio studento nustatymo ir studentų rotacijos laikinosios tvarkos aprašas, 1 priedas, 2 priedas

Stipendijų skyrimas

Stipendijų skyrimo nuostatai

Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimas

Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo tvarkos aprašas, 1 priedas, 2 priedas

Mokėjimas už studijas

Įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašas

Studijų kainos kompensavimas 

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas

Mokslinių publikacijų registravimas

Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojų, darbuotojų ir studentų publikacijų registravimo tvarka, mokslinių publikacijų registravimo kortelė

Naudojimasis biblioteka

Naudojimosi Šiaulių valstybinės kolegijos biblioteka ir savarankišku studijų centru taisyklės