Studijų kokybė

Studijų kokybė – visas veiklos sritis apimančios kokybės vadybos sistemos dalis. Planinga, reguliari studijų kokybės vertinimo veikla skatina greitai reaguoti į kintančius klientų lūkesčius, rinkos poreikius ir nuolat atitikti išorinių norminių dokumentų reikalavimus.
Studijų kokybę liudija akreditacija – atitikties reikalavimams įvertinimas, kurį atlieka valstybės įgaliotos institucijos.