Priėmimas į ŠVK

Studijų programų sąrašas 2018 m. priėmimui (projektas)

Priėmimo į ŠVK 2018 m. taisyklių projektas

 

 
Minimalus konkursinis balas

Stojantiems 2017 m. į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas Šiaulių valstybinėje kolegijoje (nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų) minimalus konkursinis balas – 1,6. Minimalų konkursinį balą stosiantiems į kolegijas 2018 metais ŠMM nustatys iki prasidedant 2018 m. bendrajam priėmimui.

Tiesioginio priėmimo metu galima pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Gali stoti asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Tiesioginis stojančiųjų priėmimas vykdomas Kolegijos fakultetuose. 

Sveikatos priežiūros fakultete kviečiame teirautis dėl priėmimo į sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų programas ir Socialinio darbo studijų programą:

M. K. Čiurlionio g. 16A, 120 kab.
El. p. dekanatas.spf@svako.lt
Tel. (8 41) 52 41 66


Verslo ir technologijų fakultete – dėl priėmimo į socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos, inžinerijos ir informatikos mokslų studijų krypčių grupių studijų programas:

ŠVK I rūmai (pastatas šalia centrinių rūmų)
Aušros al. 40, 208 kab.
El. p. dekanatas.vtf@svako.lt
Tel. (8 41) 52 50 95

 

Stojantieji iš Žemaitijos, pageidaujantys studijuoti Šiaulių valstybinės kolegijos mokymo paslaugų centro skyriuose Telšiuose ar Mažeikiuose, kviečiami kreiptis tiesiai į minėtus skyrius arba į Kolegijos fakultetus Šiauliuose. Studijos minėtuose skyriuose yra mokamos, vykdomos ištęstine forma. 

Perėjimas iš kitų aukštųjų mokyklų, priėmimas į aukštesnius kursus, įskaitant turimą išsilavinimą ar neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas – šiais būdais taip pat galite tapti ŠVK studentu.

 
Klausytojo studijos

Pageidaujantieji studijuoti atskirus studijų programos dalykus ar jų grupes gali būti priimami į Šiaulių valstybinės kolegijos klausytojo studijas. Studijos mokamos (kaina priklauso nuo pasirinktų studijuoti dalykų apimties).

 

2016 m. tiesioginio (institucinio) ŠVK priėmimo rezultatai (2016 10 30)
2017 m. tiesioginio (institucinio) ŠVK priėmimo rezultatai (2017 10 30)

 

Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Šiaulių valstybinė kolegija dalyvauja bendrajame priėmime kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis – kolegijomis ir universitetais.

2017 m. bendrasis priėmimas jau baigėsi. Pageidaujantys dalyvauti stojančiųjų konkurse dėl valstybės finansuojamų vietų kviečiami dalyvauti 2018 m. bendrajame priėmime. Stojančiųjų registracija ir prašymų teikimas: www.lamabpo.lt Prašymų teikimo laikotarpis – 2018-06-01–2018-07-23. Bendrojo priėmimo datos.

 

2016 m. bendrojo priėmimo rezultatai ŠVK (2016 08 30)

2017 m. bendrojo priėmimo rezultatai ŠVK (2017 08 31)

Profesinių mokyklų absolventams

Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba stojantiems baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, prie konkursinio balo pridedamas 1 balas. Švietimo sričių atitiktį galima pasitikrinti svetainėje www.aikos.smm.lt.

Profesinių mokyklų absolventams, stojantiems į ŠVK inžinerijos ar informatikos mokslų krypčių programas, trečiojo dalyko (iš keturių reikalingų konkursiniam balui sudaryti) įvertinimu gali būti imamas kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, įvertinimas (teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis).

 
Studijų kainos kompensavimo galimybės

Jei stojantysis neturi teisės pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas arba bendrojo priėmimo konkurse buvo nukonkuruotas asmenų su aukštesniais konkursiniais balais, siūlome rinktis valstybės nefinansuojamas studijas. Sumokėta studijų kaina ar jos dalis gali būti kompensuota gerų studijų rezultatų pasiekusiems asmenims, taip pat atlikusiems karinę tarnybą. Kasmet vykstančios studentų rotacijos būdu taip pat yra galimybė pereiti į valstybės finansuojamą studijų vietą, jei studentas turi tokią teisę ir yra pasiekęs nustatytus pažangumo kriterijus.

Daugiau apie finansinę paramą galite sužinoti ČIA.

Parama užsienio lietuviams

 

Studijų sutarčių pasirašymas

Stojantieji per tiesioginį priėmimą pateikia dokumentus ir pasirašo studijų sutartis Kolegijos fakultetuose.

Reikalingi šie dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos:

- galiojantis asmens dokumentas,
- išsilavinimo dokumentai,
- papildomų balų skyrimą pagrindžiantys dokumentai (jei yra),
- 1 nuotrauka (dar 1 nuotrauka reikalinga pageidaujantiems gauti bendrabutį, pateikiama pasirašant bendrabučio nuomos sutartį)

Pasirašant studijų sutartį, mokama registracijos įmoka – 19 Eur.

Jei už stojantįjį pasirašo kitas asmuo, reikalingas įgaliojimas, patvirtintas notaro arba sudarytas elektroniniu būdu per www.igaliojimai.lt.

Studentų priėmimo specialistas konsultuoja:
ŠVK centriniai rūmai
Aušros al. 40-211
Tel.: (8 41) 52 37 69
Mob. tel. +370 615 97 114
El. p. priemimas@svako.lt
Portalo Kur stoti forumas

 

Naudinga informacija stojantiesiems: