Erasmus+

ERASMUS CHARTIJA 2021–2027

 

„Erasmus+“ – tai programa, atverianti naujus kelius!

Studentui „Erasmus+“ programa reiškia galimybes 2–5 mėn. išvykti studijuoti į Europos Sąjungos (ES) ar ne ES šalių institucijas, su kuriomis Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK) yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis, arba atlikti 2–3 mėn. praktiką užsienyje.Norintys išvykti Erasmus+ studijoms ar praktikai turi užpildyti PRAŠYMĄ

Prieš pildant paraišką reikia turėti:

1.  Motyvacinį laišką;

2.  Gyvenimo aprašymą;

3.  Dekanato patvirtintą paskutinio semestro studento pasiekimų įvertinimo lapelį;
     VTF studentams kreiptis el p. dekanatas.vtf@svako.lt
     SPF studentams kreiptis el. p. dekanatas.spf@svako.lt

4. Anglų kalbos lygio nustatymo testo sertifikatą. TESTAS

5. (Tik praktikai)  Įmonės / organizacijos patvirtinimasturi pateikti studentai, vykstantys į savarankiškai susirastą praktikos vietą.

Atrankose dalyvauti gali visi nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, dabartinėje studijų pakopoje neišnaudoję 12 mėn. „Erasmus+“ mobilumo limito.

Atrankos kriterijai:

1. Akademiniai pasiekimai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo lygis.

3. Studento motyvacija, visuomeninės veiklos patirtis užsienyje ir Lietuvoje.

4. Studento bendravimo gebėjimai ir pasirengimas tarpkultūrinei patirčiai.

5. Mažiau galimybių turintis studentas. 

 

Šiaulių valstybinės kolegijos studentų, dėstytojų ir administracijos darbuotojų mobilumų koordinavimo pagal Erasmus+ programą tvarkos aprašas 

Daugiau informacijos apie paramą mažiau galimybių turintiems dalyviams rasite čia

Vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu, mažiau galimybių turintis asmuo, apibrėžiamas kaip programos dalyvis, kuris dėl ekonominių, socialinių, kultūrinių, geografinių ar sveikatos priežasčių, migrantų kilmės, arba dėl negalios ir mokymosi sunkumų ar kitų priežasčių, įskaitant Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje nurodytas priežastis, dėl kurių gali būti diskriminuojama, negali veiksmingai naudotis Programos teikiamomis galimybėmis.

Vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu, Kolegija skatina mažiau galimybių turinčių asmenų įsitraukimą į mobilumo veiklas, kuriems yra skiriama papildoma individualios paramos dotacija.

Mažiau galimybių turintys studentai ir absolventai gauna papildomą individualią 250 Eur per mėnesį paramą prie ES "Erasmus+" dotacijos. Trumpalaikio fizinio mobilumo veikloje dalyvaujantys mažiau galimybių turintys studentai ir absolventai gauna vienkartinę papildomą 100 Eur paramą prie ES "Erasmus+" dotacijos. 

Mažiau galimybių turinčių asmenų grupės (studentai) gali būti:

- Studentai iš socialiai remtinų grupių (t. y. yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą);

- Studentai iš nepasiturinčių šeimų;

- Našlaičiai ar tėvų globos netekę studentai (t. y. studentai, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę);

- Turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

- Studentai, turintys mažametį(-čių) vaiką(-ų) iki 14 metų;

- Pabėgėlio statusą turintys studentai;

- Studentai, turintys leidimą gyventi Lietuvoje dėl humanitarinių priežasčių;

- Studentai, turintys negalią, dėl kurios mobilumo veikloje patiria papildomas išlaidas (pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus).

 

Mažiau galimybių turintys dalyviai turi apie tai pranešti pildant Erasmus+ paraišką ir pristatyti tai įrodančius dokumentus TRS iki dotacijos sutarties pasirašymo.

 

Daugiau informacijos galite teirautis Tarptautinių ryšių skyriuje (CR 206 kabinetas):

Augustina Norkutė, Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja – Erasmus+ darbuotojų mobilumai, Erasmus+ KA171 mobilumai
Tel. +370 41 43 37 93
El. paštas tarptautiniai.rysiai@svako.lt

Dovydas Buivys, Tarptautinių ryšių koordinatorius – Erasmus+ dalinės studijos, Erasmus+ praktika, Mišri intensyvi programa (BIP)
Tel. +370 41 43 37 93
El. paštas d.buivys@svako.lt

Guoda Kačinskaitė, Tarptautinių ryšių koordinatorė – Erasmus+ atvykstamieji studentų dalinių studijų ir praktikų mobilumai, Erasmus+ atvykstančių dėstytojų ir darbuotojų mobilumai
Tel. +370 41 43 37 93
El. paštas iro@svako.lt