Paskolos

Studentų, norinčių gauti paskolas, dėmesiui!

2020 09 03

Vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašu), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas, kurias teikia kredito įstaigos, o administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Vadovaujantis aprašu, studentams 2020–2021 m. m. rudens semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:
•    studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies;
•    gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (1 950 Eur);
•    dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (2 340 Eur).

Paskolos gavėjo bendra gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI dydžiai (15 015 Eur).

Svarbu! Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolas ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą galima rasti čia: https://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-1) VSF privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai VSF nurodo, kad šių dokumentų pateikti nereikia).

Studentai, norintys gauti paskolas, turėtų VSF tinklalapyje užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti VSF adresu: https://studentai.vsf.lt/studentai/.

Prašymai-anketos teikiami iki 2020 m. rugsėjo 25 d. 15.00 val. Išsamią informaciją apie paskolas galite rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt.

Informaciją apie šią ir kitas paramos studentams formas teikia Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius (Kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel. (8 41) 52 37 69).

 


 


VALSTYBĖS PASKOLŲ IR VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ STUDENTAMS SUTEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMAS

TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI:  NR. 875 IR NR. 901

PASKOLŲ TEIKIMO STUDENTAMS NUOSTATAI