Paskolos

Informacija studentams, pateikusiems prašymus-anketas valstybės remiamoms paskoloms gauti

2020-04-16

Siekdama užtikrinti tinkamą šalyje paskelbto karantino dėl koronavirusinės infekcijos (COVID-19) sąlygų laikymąsi, kredito įstaiga „Swedbank“, AB interneto svetainėje www.swedbank.lt skelbia informaciją, kokia tvarka studentai turės kreiptis į kredito įstaigą ir kaip bus pasirašomos valstybės remiamų paskolų sutartys. Studentai turi susipažinti su šia informacija ir tik tuomet pagal nustatytą tvarką kreiptis į kredito įstaigą. Informacija teikiama ir trumpuoju telefonu 1884.

Primename, kad dėl valstybės remiamos paskolos sutarties sudarymo į kredito įstaigą „Swedbank“, AB gali kreiptis tik tie Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, kurie 2020 m. pavasario semestrą pateikė Valstybiniam studijų fondui prašymą-anketą valstybės remiamai paskolai gauti ir yra įtraukti į patvirtintą studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą.

Studentai gali pasitikrinti, ar yra įtraukti į minėtą sąrašą, prisijungę prie savo prašymo-anketos per Valstybinio studijų fondo informacinę sistemą „Paskola-3“.

Atsižvelgiant į sudėtingą situaciją šalyje ir pritarus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, planuojama, kad į kredito įstaigą „Swedbank“, AB studentai galės kreiptis ilgesnį laikotarpį, t. y. iki gegužės 31 d. (įskaitytinai).

Siekiant išvengti nesklandumų valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo laikotarpiu, studentai raginami nelaukti termino pabaigos ir dėl sutarčių sudarymo su kredito įstaiga susisiekti kuo anksčiau – nuo balandžio 16 d.

Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriaus (SAPSS) informacija
El. p.: studijuskyrius@svako.lt, e.navicke@svako.lt
Tel.: 8 618 23 958, 8 637 48 201

 

INFORMACIJA STUDENTAMS, NORINTIEMS GAUTI PASKOLAS
 

2020 02 14

Vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 64-2569), studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas, kurias teikia kredito įstaigos, o administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Vadovaujantis aprašu, studentams 2019–2020 m. m. pavasario semestre bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

• studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis. Paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 d., kai studentas bankui pateikia prašymą pervesti likusią paskolos studijų kainai sumokėti dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama. 

• gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (1 950 Eur). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI (975 Eur);

• dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (2 340 Eur).

Svarbu! Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolas ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą galima rasti adresu https://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-1) VSF privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai VSF nurodo, kad šių dokumentų pateikti nereikia).

Studentai, norintys gauti paskolas, privalo VSF tinklalapyje užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti VSF adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/

Prašymai-anketos teikiami nuo 2020 m. vasario 24 d. (8.00 val.) iki 2020 m. kovo 13 d. (15.00 val.)

Išsamesnės informacijos apie paskolas galite rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt/ arba teirautis Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriuje (Kolegijos centriniai rūmai, Aušros alėja 40, II aukštas, 201 kab. tel. (8 41) 52 37 69).

 

 


 


VALSTYBĖS PASKOLŲ IR VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ STUDENTAMS SUTEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMAS

TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI:  NR. 875 IR NR. 901

PASKOLŲ TEIKIMO STUDENTAMS NUOSTATAI