Stipendijos

KLAUSIMAI

ATSAKYMAI
Kokios stipendijos gali būti skiriamos ir mokamos Šiaulių valstybinės kolegijos studentams? Skatinamosios, tikslinės skatinamosios, socialinės, studijų, vardinės, vienkartinės.
Kam skiriamos skatinamosios stipendijos?  

Skatinamosios stipendijos skiriamos valstybės finansuojamų ir / ar valstybės nefinansuojamų vietų studentams, neturintiems akademinių skolų, vienam studijų semestrui atsižvelgiant į praėjusio semestro studijų rezultatus, priskiriamus puikiam ir tipiniam pasiekimų lygmenims.

Nuo kelinto kurso studentai gali gauti stipendijas?

Stipendijas studentai gali gauti nuo pirmo kurso, bet būtina žinoti, kad skatinamoji stipendija neskiriama pirmąjį studijų semestrą, taip pat studentams, išėjusiems akademinių atostogų ar padariusiems studijų pertrauką.

Kokio dydžio skatinamoji stipendija  gali būti skiriama?

Stipendijos dydis priklauso nuo stipendijų fonde turimų lėšų ir studentų, pasiekusių geriausius studijų rezultatus per semestrą, skaičiaus.

Koks turėtų būti studijų rezultatų vidurkis?

Iš anksto nustatyto studijų rezultatų vidurkio nėra ir negali būti. Studentas visada gali siekti aukštesnio studijų rezultato vidurkio. Taip didėja galimybė patekti į studentų, pasiekusių geriausius studijų rezultatus, sąrašą ir pretenduoti į skatinamąją stipendiją: bazinę (1,15 BSI) ir padidintą (iki 2,3 BSI). Nuo 2024 01 01 1 BSI = 55 Eur.

Kaip apskaičiuojamas vidurkis?

Vidurkis apskaičiuojamas pagal formulę.

Dalyko įvertinimo balas yra dauginamas iš dalyko kreditų skaičiaus, tada visus skaičius reikia sudėti ir padalinti iš bendro semestro kreditų skaičiaus.

Kada yra skiriama skatinamoji stipendija?

Skatinamoji stipendija yra skiriama du kartus per studijų metus, t. y. rudens ir pavasario semestruose, mokama vieną kartą per mėnesį:
rudens semestre* – nuo rugsėjo 1 d. iki vasario 6 d.;
pavasario semestre* – nuo vasario 7 d. iki birželio 30 d.

Ar stipendijos yra skiriamos tik už aukštus studijų rezultatus? Nebūtinai. Vienkartinės stipendijos gali būti skiriamos studentams, aktyviai pasižymėjusiems mokslinėje, kultūrinėje, sportinėje, visuomeninėje veikloje; nelaimės ar artimo žmogaus mirties atveju ar susidarius sunkiai materialinei padėčiai šeimoje. Vardinės stipendijos gali būti skiriamos studentams pagal tam tikras veiklos sritis už aukštus pasiekimus ir prasmingus nuopelnus. Tai LR Prezidentų, rajonų savivaldybių ir kitų rėmėjų (mecenatų) vardinės stipendijos.
Ar bus pranešama asmeniškai, kai stipendija bus skiriama arba jos skyrimas nutrauktas? Taip. Apie Kolegijos skiriamą skatinamąją ir / ar vienkartinę stipendiją, taip pat Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skiriamą tikslinę skatinamąją stipendiją informacija teikiama asmeniškai į studento SVAKO el. paštą. Apie stipendijos nutraukimą pranešama nebus, tačiau studentas dėl šios informacijos gali kreiptis į fakulteto dekanatą.
Ar ištęstinių studijų studentams gali būti skiriamos stipendijos? Taip. Ištęstinių studijų studentai (kaip ir nuolatinių studijų studentai) gali pretenduoti į visas stipendijų rūšis.
Ar iš studento gali pareikalauti grąžinti stipendiją, jeigu studijų rezultatų vidurkis sumažės? Ne. Stipendija – tai negrąžinama finansinė parama studentams.
Kur galima kreiptis dėl stipendijų?

Dėl skatinamųjų, vienkartinių stipendijų galima kreiptis į SPF  ir VTF dekanatus, dėl tikslinės skatinamosios – į VTF dekanatą, dėl socialinių, studijų stipendijų – į Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių.

Sveikatos priežiūros fakulteto dekanatas
M. K. Čiurlionio g. 16A, Šiauliai (120 kab.)
Tel.: (8 41)  52 41 66, 8 615 97 116
El. p. dekanatas.spf@svako.lt

Verslo ir technologijų fakulteto dekanatas
Aušros al. 40, Šiauliai (208 kab.)
Verslo ir technologijų fakulteto I rūmai
Tel.: (8 41) 52 50 95, 8 615 97 115
El. p. dekanatas.vtf@svako.lt

Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius
Kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 40, II a., 209 kab.
tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154
el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt

 

 

PAAIŠKINIMAI

BSI – bazinės socialinės išmokos dydis
SPF – Sveikatos priežiūros fakultetas
VTF – Verslo ir technologijų fakultetas

Informacija studentams, pretenduojantiems gauti socialines stipendijas

2024 07 01

Vadovaujantis Socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašu, 2023–2024 studijų metų pavasario semestre  papildomo paraiškų teikimo metu Kolegijos studentai, kurie nepateikė paraiškų pagrindinio (iki 2024 m. vasario 20 d.) teikimo metu,  galės gauti socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Socialines stipendijas gali gauti studentai, studijuojantys nuolatine ar ištęstine studijų formomis valstybės finansuojamose ar nefinansuojamose vietose ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (pagal šį kriterijų iki paraiškų pildymo elektronine forma termino pabaigos, t. y. liepos 11 d., studentas privalo pateikti VSF jo socialinį statusą patvirtinančius dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas: abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijos bei studento gimimo liudijimo kopija arba teismo nutarimo kopija apie paskirtą globą).

Socialinės stipendijos dydis – 6,5 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai, t. y. 357,50 Eur per mėnesį (nuo 2024-01-01 1 BSI = 55 Eur).

Studentai, norintys 2023–2024 m. m. pavasario semestrą (nuo 2024 m. liepos mėn. iki 2024 m. rugpjūčio mėn.) gauti socialinę stipendiją, nuo 2024 m. liepos 2 d. iki 2024 m. liepos 11 d. (įskaitytinai) VSF interneto svetainėje http://vsf.lrv.lt/lt/ turi prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS PARAMA ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2024 m. pavasario semestras_papildomas_ liepa). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

SVARBU! Kiekvieną mėnesį, likus lėšų, VSF skelbia papildomus paraiškų teikimus. Sekite informaciją.

Priežastys, kada socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas, nurodytos ČIA.

Išsamesnę informaciją apie prašymų pildymo tvarką galima rasti VSF interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt

Kilus klausimams studentai kviečiami kreiptis į Kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS)
Kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 209 kab., tel.: +370 41 52 37 69, +370 618 23 958, +370 610 09 154 el. p.: studijuskyrius@svako.lt, e.navicke@svako.lt.

 


Informacija užsienio lietuvių studijoms

2024-02-08

Vadovaujantis Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1160, užsienio lietuviai, studijuojantys Šiaulių valstybinėje kolegijoje, 2023–2024 studijų metų pavasario semestre gali gauti dviejų rūšių paramą – stipendiją ir / ar socialinę išmoką,  kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Stipendijos dydis – 178,75 Eur / mėn.

Socialinė išmoka – vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą studento socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Užsienio lietuviai, pretenduojantys gauti valstybės paramą, iki 2024 m. vasario 20 d. privalo:

užsiregistruoti VSF interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;
– studentas, kuris dėl paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:
– krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją, arba pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštuntoje klasėje.

Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje turi pažymėti socialinių kriterijų, pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti VSF socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai VSF nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi pateikti VSF elektroninėmis priemonėmis arba išsiųsdamas paštu.

Kilus klausimams, studentai kviečiami kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, II a., 209 kab., tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154 el. p.: studijuskyrius@svako.lt, e.navicke@svako.lt

 


Skatinamosios stipendijos studentams – iš Akmenės rajono savivaldybės

2023 10 18

Akmenės rajono savivaldybė skelbia skatinamųjų stipendijų skyrimo studentams ir mokiniams konkursą, kuriuo siekiama:

    – skatinti labai gerai ir gerai besimokančius studentus ir mokinius;
    – skatinti ir remti studentų ir mokinių tiriamuosius, mokslinius ar kitokius darbus, susijusius su Akmenės rajono istorine, socialine, ekonomine, politine ir kt. veikla;
    – skatinti ir remti jaunimo kūrybiškumą ir pasiekimus įvairiose mokslo ir meno srityse;
    – skatinti ir remti jaunimo lyderystę ir pasiekimus įvairioje visuomeninėje bei savanoriškoje veikloje (labdaringa veikla, narystė ir veikla įvairiose nevyriausybinėse organizacijose, socialinis aktyvumas, kultūros skatinimas ir pan.), prisidedančioje prie Akmenės rajono gyventojų gerovės ir vystymosi.

Pretenduoti į skatinamąją stipendiją gali asmenys, atitinkantys šiuos kriterijus:

    – yra 14–29 m. amžiaus;
    – yra Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai arba nuolatinių studijų Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentai ar profesinio mokymo įstaigų mokiniai, įgiję vidurinį (pagrindinį) išsilavinimą Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
    – turi reikšmingų pasiekimų savanoriško darbo, visuomeninėje, mokslinėje ar kūrybinėje veikloje;
    – nėra gavę šios skatinamosios stipendijos per pastaruosius 2 metus.

Paraiškų laukiama iki lapkričio 6 d.

Visa informacija apie konkursą skelbiama ČIA.

 


 

Skelbiamas pakartotinis konkursas Studijų paramai gauti!

2023 09 08

Studijų paramos gavėjai yra aukštosiose mokyklose studijuojantis jaunimas, pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistro) studijų pakopų studentai (įskaitant vientisųjų studijų studentus) ir Šiaulių miesto profesinio mokymo įstaigų mokiniai, besimokantys valstybės finansuojamose formaliojo profesinio mokymo programose, įsipareigojantys po studijų (mokymosi) baigimo dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančioje įmonėje ar įstaigoje pagal įgytą kvalifikaciją.

Paramos skyrimo tvarką reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T-194 patvirtintas Šiaulių miesto studijų paramos skyrimo tvarkos aprašas ir Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. birželio 7 d. potvarkiu Nr. M-390 patvirtintas Atrankos gauti studijų paramą konkurso organizavimo ir studijų paramos skyrimo komisijos darbo tvarkos aprašas.

Pretendentai studijų paramai gauti atrankos konkursui teikia šiuos dokumentus:

– paraišką;

– pažymos apie studijas aukštojoje mokykloje arba mokymąsi Šiaulių miesto profesinio mokymo įstaigoje kopiją;

– studento ar mokinio pusmečio egzaminų (įskaitų) rezultatus patvirtinančios pažymos kopiją arba originalą, išduotą aukštosios mokyklos arba profesinio mokymo įstaigos, įstoję į pirmą kursą studentai pateikia bendrojo ugdymo mokyklos brandos atestato priedo su mokymosi rezultatų įvertinimais kopiją ar kitos mokyklos baigimo dokumentų kopiją su mokymosi rezultatų įvertinimais;

– deklaruotos gyvenamosios vietos pažymos kopiją.

Dokumentai iki rugsėjo 18 d. teikiami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriui:

– elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu);

– elektroniniu paštu svietimas@siauliai.lt;

– atsiunčiant paštu adresu Pakalnės 6A, Šiauliai LT-76293;

– asmeniškai atnešant į Švietimo skyrių (Pakalnės 6A, Šiauliai, 204, 212 kab.).

Teikiama paraiška turi būti pasirašyta pretendento ir, siunčiant elektroninėmis priemonėmis, visi priedai turi būti pateikiami viename dokumente PDF formatu.

Detalesnę informaciją teikia Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Edita Badaukienė (el. p. edita.badaukiene@siauliai.lt, tel. +370 41 50 95 80 arba +370 677 48 286).

Šiaulių miesto studijų paramos skyrimo tvarkos aprašas

Atrankos gauti studijų Šiaulių mieste paramą konkurso organizavimo ir studijų paramos skyrimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Paraiškos gauti studijų paramą forma

Paraiškų gauti studijų paramą vertinimo forma
 


Skatinamosios stipendijos studijuojantiems inžinerijos ir informatikos krypties studijų programas

2023 08 29

Šiaulių miesto savivaldybė kviečia teikti paraiškas Inžinerijos ir informatikos mokslų krypties bakalauro ir magistrantūros studijų programų skatinamosioms stipendijoms gauti.

Skatinamosios stipendijos konkurso būdu skiriamos inžinerijos ir informatikos mokslų krypties bakalauro ir magistrantūros studijų programų labai gerai ir gerai besimokantiems, aktyviai dalyvaujantiems mokslinėje, tiriamojoje ir visuomeninėje veikloje studentams.

Paramos skyrimo tvarką asmenims, studijuojantiems inžinerijos ir informatikos mokslų krypties bakalauro ir magistrantūros studijų programas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose aukštosiose mokyklose, reglamentuoja Savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-328 patvirtintas INŽINERIJOS IR INFORMATIKOS MOKSLŲ KRYPTIES STUDIJŲ ŠIAULIŲ MIESTE PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS.

Konkurso reikalavimai:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e2ccc70947511e7b23ac1559fb02b2d/asr

Paraiškos forma

Dokumentai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu), el. paštu svietimas@siauliai.lt teikiami iki rugsėjo 11 d. Programos paraiška ir visi prie paraiškos pridedami dokumentai pateikiami viename dokumente PDF formatu.

Detalesnę informaciją teikia Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Orinta Tamutienė  (el. p. orinta.tamutiene@siauliai.lt , tel. 8 658 76 095).
 


Studentams – Tauragės savivaldybės finansinė parama

2023 08 28

Į Tauragės rajono savivaldybę siekiama pritraukti daugiau trūkstamų profesijų specialistų, tarp jų – ir bendrosios praktikos slaugytojų. Atsižvelgiant į tai, Tauragės rajono savivaldybės taryba dar 2022 metais patvirtino Savivaldybės trūkstamų specialistų skatinimo tvarkos aprašą.

Šiuo metu Tauragės rajono savivaldybėje labiausiai trūksta bendrosios praktikos slaugytojų, todėl 2023 m. bus remiami asmenys, pasirinkę šios profesijos studijas ir sudarę trišales sutartis su rajono savivaldybe ir sveikatos priežiūros įstaigomis. Numatyta parama bakalauro studijoms – 50 proc. nuo visos mokesčio už studijas sumos. Jeigu studentas pasirinktų Tauragės rajono savivaldybės mokamą stipendiją, tai būtų 2000 Eur asmeniui per metus visą studijų laikotarpį.

Stipendija arba studijų finansavimas / dalinis studijų finansavimas gali būti skiriamas, jei pareiškėjas atitinka šiuos kriterijus:

– studijuoja Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą profesiją iš Profesijų sąrašo (psichologo, bendrosios praktikos slaugytojo ir švietimo pagalbos specialisto (logopedo, specialiojo pedagogo);

– negauna papildomos stipendijos ar studijų finansavimo / dalinio studijų finansavimo iš Savivaldybės ar Savivaldybės įstaigos / įmonės;

– įsipareigoja ne mažiau kaip 1 mėnesį per metus vykdyti savanorišką veiklą ir atlikti visą mokomąją praktiką Tauragės rajono savivaldybėje;

– įsipareigoja baigęs studijas dirbti Tauragės rajono savivaldybės įstaigose / įmonėse tiek metų, kiek jam buvo skirtas Savivaldybės finansavimas, bet ne trumpiau nei 3 metus (nėštumo ir gimdymo atostogų bei vaiko priežiūros atostogų laikotarpis neįskaičiuojamas).

Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė siekia skatinti studentų, baigusių slaugos studijas, įsidarbinimą šioje ligoninėje. Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. +370 446 62 722, el. p. gintare.skrodliene@tauragesligonine.lt