Stipendijos

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS


2019-09-16


2019–2020 studijų metų rudens semestre Kolegijos studentai gali gauti socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Socialinės stipendijos skiriamos vadovaujantis Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801.

Socialines stipendijas gali gauti studentai, studijuojantys nuolatine ar ištęstine studijų forma valstybės finansuojamoje ar nefinansuojamoje vietoje ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (pagal šį kriterijų iki paraiškų pildymo elektronine forma termino pabaigos, t. y. iki spalio 10 d., studentas privalo pateikti VSF jo socialinį statusą patvirtinančius dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas: abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijas ir studento gimimo liudijimo kopiją arba teismo nutarimo apie paskirtą globą kopiją).

Socialinės stipendijos dydis – 3 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai, t. y. 123,50 Eur per mėnesį.

Studentai, norintys 2019–2020 studijų metų rudens semestrą gauti socialinę stipendiją, nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 10 d. (imtinai) per VSF interneto tinklalapį – http://vsf.lrv.lt/lt/ – turi prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS PARAMA ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2019 m. rudens semestras). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

SVARBU! Kiekvieną mėnesį, likus lėšų, VSF skelbia papildomus paraiškų teikimus. Sekite informaciją. 

Išsamesnės informacijos apie prašymų pildymo tvarką galima rasti VSF internetiniame tinklalapyje www.vsf.lrv.lt

Kilus klausimams, studentai kviečiami kreiptis į Kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs centriniuose kolegijos rūmuose, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel. (8 41) 52 37 69.

 

 

Parama užsienio lietuviams
 

2019-08-21

Vadovaujantis Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašu, užsienio lietuviai, studijuojantys Šiaulių valstybinėje kolegijoje, 2019–2020 studijų metų rudens semestre gali gauti dviejų rūšių paramą – stipendiją ir / ar socialinę išmoką,  kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF). 

Stipendijos dydis – 123,50 Eur / mėn.

Socialinė išmoka – vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgiant į pretenduojančio gauti paramą studento socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Užsienio lietuviai, pretenduojantys gauti valstybės paramą 2019 m. rudens semestre, nuo rugpjūčio 26 d. iki rugsėjo 30 d. privalo:

1.    užsiregistruoti VSF interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto svetainėje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;

2.    studentas, kuris dėl paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas: 
-    krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją,
-    arba pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštuntoje klasėje.

3.    Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje turi pažymėti socialinį kriterijų, pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti VSF socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai VSF nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

4.    Užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi išsiųsti registruotu paštu arba atnešti į VSF.

Daugiau informacijos galite rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje arba sužinoti susisiekę telefonu (8 5) 2639158. 

 

Informaciją apie šią ir kitas finansinės paramos galimybes Šiaulių valstybinėje kolegijoje teikia Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius (centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel. (8 41) 52 37 69).