Papildomas paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimas

2020-04-02

2019–2020 studijų metų pavasario semestre (nuo balandžio iki rugpjūčio mėn.) Šiaulių valstybinės kolegijos studentai gali gauti socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Vadovaujantis Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 (pakeitimas ir papildymas 2010 m. birželio 16 d. LRV nutarimu Nr. 775), 16 punktu, likus lėšų, Valstybinis studijų fondas skelbia papildomą paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimą.

Socialines stipendijas gali gauti studentai, studijuojantys nuolatine ar ištęstine studijų formomis valstybės finansuojamose ar nefinansuojamose vietose ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:
1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);
2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);
3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (pagal šį kriterijų iki paraiškų pildymo elektronine forma termino pabaigos, t. y. iki gegužės 11 d., studentas privalo pateikti VSF jo socialinį statusą patvirtinančius dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas: abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijas ir studento gimimo liudijimo kopiją arba teismo nutarimo apie paskirtą globą kopiją).

Socialinės stipendijos dydis – 3,25 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai, t. y. 126,75 Eur per mėnesį.

Papildomos paraiškos registruojamos ir pildomos nuo balandžio 2 d. iki gegužės 11 d. tik elektronine forma per elektroninius valdžios vartus VSF tinklalapyje, prisijungus prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos.

Išsamesnę informaciją galima rasti VSF interneto svetainėje.

Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriaus informacija (studijuskyrius@svako.lt, e.navicke@svako.lt).


Atgal