Paraiškų paskolai gauti teikimas – nuo vasario 24 d.

2020-02-14

Vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 64-2569), studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas, kurias teikia kredito įstaigos, o administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Vadovaujantis aprašu, studentams 2019–2020 m. m. pavasario semestre bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • • studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis. Paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 d., kai studentas bankui pateikia prašymą pervesti likusią paskolos studijų kainai sumokėti dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama. 
     
  • • gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (1 950 Eur). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI (975 Eur);

  • • dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (2 340 Eur).

Svarbu! Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolas ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą galima rasti adresu https://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-1) VSF privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai VSF nurodo, kad šių dokumentų pateikti nereikia).

Studentai, norintys gauti paskolas, privalo VSF tinklalapyje užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti VSF adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/

Prašymai-anketos teikiami nuo 2020 m. vasario 24 d. (8.00 val.) iki 2020 m. kovo 13 d. (15.00 val.)

Išsamesnės informacijos apie paskolas galite rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt/ arba teirautis Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriuje (Kolegijos centriniai rūmai, Aušros alėja 40, II aukštas, 201 kab. tel. (8 41) 52 37 69).


Atgal