Autotransporto elektronika

Vis daugiau žmonių ir įmonių savo kasdienės veiklos neįsivaizduoja be automobilio. Didelė dalis automobilių funkcijų yra neatsiejamos nuo jų elektrinių ir elektroninių sistemų, kurias būtina prižiūrėti ir, reikalui esant, remontuoti. Studijų programa skirta rengti kvalifikuotiems specialistams, gebantiems diegti autotransporto priemonių elektroninių valdymo sistemų įrangą, diagnozuoti, prižiūrėti ir remontuoti transporto priemonių elektronines ir mechatronines sistemas, parinkti inovatyvias technologijas ir organizacines priemones.

Tai tarpkryptinė studijų programa, ugdanti specialiuosius transporto inžinerijos ir elektronikos inžinerijos studijų krypčių gebėjimus. Kolegijoje veikia modernios automobilių techninės priežiūros ir diagnostikos dirbtuvės. 2017 m. grupė šios programos studentų kartu su Automobilių techninio eksploatavimo programos studentais ir dėstytojais sukūrė sportinio automobilio LOTUS prototipą, šiais metais baigiamas kurti elektrinis kartingas. Įgyti praktiniai įgūdžiai lemia ypač gerą absolventų įsidarbinamumą.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Nori studijuoti pas mus? Sužinok konkursinio balo sandarą.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studentų mokymui(si) naudojama pažangi technologinė ir diagnostinė įranga, įgūdžiai tobulinami keturių skirtingų praktikų metu, skatinama įgyti tarptautinės patirties studijuojant dalį dalykų pagal studentų mainų programas. Studentams leidžiama rinktis dalykus iš kelių alternatyvų. Studijose naudojama šiuolaikiška laboratorinė, techninė ir diagnostinė programinė įranga. Programa atitinka šiuolaikinės rinkos poreikius, nes yra tarpkryptinė – siekiama susietų transporto inžinerijos ir elektronikos studijų krypčių žinių ir gebėjimų. Jos absolventai dirbs automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonėse, techninių apžiūrų centruose, todėl jiems būtinos ne tik transporto inžinerijos žinios ir gebėjimai, bet ir elektronikos inžinerijos srities išmanymas. Tarptautiniai ekspertai Autotransporto elektronikos studijų programos bazę įvertino kaip modernią ir išskirtinę. Šiaulių valstybinė kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla Šiaulių apskrityje, rengianti autotransporto elektronikos specialistus.

Karjera

Profesinės veiklos galimybės Absolventai dirba inžinieriais, meistrais, padalinių vadovais automobilių remonto ir eksploatavimo įmonėse, autoservisuose, automobilių techninių apžiūrų centruose, kuria privatų verslą ir jam vadovauja.
Tolesnės studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose pagal inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės transporto inžinerijos krypties, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ir gamybos inžinerijos, kitų krypčių studijų programas.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m., Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Transporto inžinerijos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6533EX003 / 653E21006
Studijų apimtis 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų krypčių grupė Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis Pagrindinė kryptis – Transporto inžinerija, kita – Elektronikos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Transporto inžinerijos katedros vedėjas lektorius Remigijus Juknevičius, el. paštas r.juknevicius@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 73.
autotransporto-elektronika.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius diegti, diagnozuoti, prižiūrėti ir remontuoti transporto priemonių elektronines ir mechatronines sistemas parenkant inovatyvias technologines bei organizacines priemones, užtikrinant kokybę ir atsakomybę už profesinės veiklos rezultatus.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijas, asmuo turi:
Įgyti žinių ir gebėjimų
 • žinoti ir taikyti parametrų skaičiavimo metodus ir būdus, naudojant technines priemones ir jų valdymo metodus;
 • žinoti automobilių transporto sistemos struktūrą, jos elementus, transporto priemonių naudojimo specifiką bei raidos tendencijas;
 • vertinti automobilių mechatroninėse sistemose naudojamų medžiagų, komponentų savybes ir jų taikymą inžineriniuose sprendimuose;
 • žinoti informacinių technologijų taikymo galimybes automobilių transporte.
Gebėti atlikti inžinerinę analizę

 • analizuoti ir vertinti automobilių elektronikos sistemas ir jų sąveiką;
 • savarankiškai parinkti optimalius metodus ir tinkamą įrangą autotransporto elektronikos veiklos srities problemoms spręsti;
 • sudaryti automobilių diagnostikos ir remonto algoritmą.
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų sausumos transporto inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti
 • taikyti inžinerines žinias projektuojant, diegiant bei kontroliuojant automobilių elektronines valdymo sistemas;
 • projektuoti elektroninės kontrolės technologinį procesą. 
Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus
 •  naudoti įvairius informacinius šaltinius ir technologijas profesinei informacijai rinkti;
 •  vykdyti transporto priemonių elektroninių sistemų tyrimus, naudojant laboratorinę ir diagnostinę įrangą, įvertinti rezultatus bei pateikti išvadas.

Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius
 

 •  eksploatuoti, diagnozuoti ir remontuoti elektronines bei mechatronines autotransporto priemonių sistemas;
 • užtikrinti elektroninių sistemų, mažinančių aplinkos taršą bei didinančių transporto priemonių saugumą, veikimą;
 • suprasti automobilių elektros sistemų eksploatavimo, diagnostikos, remonto ir diegimo padalinio darbo organizavimo principus.
Turėti asmeninius ir socialinius gebėjimus
 • dalykiškai bendrauti su specialistais ir klientais sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, būti atsakingam už veiklos kokybę bei savarankiškai mokytis kintančioje profesinėje veikloje;
 • suvokti ir vertinti verslo aplinką bei galimybes.

Studijuojami dalykai ir praktikos

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Automobiliai
 • Fizika
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
 • Inžinerinė mechanika
 • Inžinerinės informacinės technologijos
 • Matematika
 • Kūno kultūra
 • Automobilių elektronikos įranga
 • Elektromechaninė praktika
 • Elektromobiliai ir hibridiniai automobiliai (lietuvių k. / anglų k.)
 • Transporto sistema
 • Automobilių komunikacijos
 • Elektroninių sistemų projektavimas
 • Inžineriniai tyrimai / Technikos filosofija / Vadybos pagrindai
 • Automobilių diagnostika
 • Automobilių diagnostikos praktika
 • Automobilių techninė priežiūra ir einamasis remontas
 • Transporto ekonomika
 • Dyzelinių variklių valdymo sistemos
 • Otto variklių valdymo sistemos
 • Civilinė sauga
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS
 • Specialybės anglų kalba / specialybės prancūzų kalba / specialybės vokiečių kalba / specialybės rusų kalba
 • Specialybės kalbos pagrindai
 • Automobiliai
 • Fizika
 • Automobilių elektros įranga
 • Elektrotechnika ir elektronika
 • Inžinerinės medžiagos
 • Kūno kultūra
 • Automobilių komforto sistemos (lietuvių k. / anglų k.) / Išmaniosios automobilių sistemos (lietuvių k. / anglų k.)
 • Darbuotojų sauga
 • Automobilių diagnostika
 • Automobilių diagnostikos praktika
 • Mikroprocesoriai ir jų programavimas
 • Transporto teisė / Bendravimo psichologija
 • Muitinės procedūros / Ekspedicija ir draudimas
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis darbas
 
I metai II metai III metai IV metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS 7 SEMESTRAS
 • Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
 • Matematika
 • Transporto sistema
 • Automobiliai
 • Fizika

 

Automobilių elektros įranga
Darbuotojų sauga
Elektromechaninė praktika
Inžinerinė mechanika
Elektrotechnika ir elektronika
Specialybės anglų k. / Specialybės prancūzų k. / Specialybės rusų k. / Specialybės vokiečių k.

 • Automobilių komforto sistemos (lietuvių k. / anglų k.) / Išmaniosios automobilių sistemos (lietuvių k. / anglų k.)
 • Automobilių techninė priežiūra ir einamasis remontas
 • Automobilių diagnostika
 • Mikroprocesoriai ir jų programavimas
 • Specialybės kalbos pagrindai
 •  
 • Automobilių diagnostikos praktika
 • Automatinių pavarų dėžių valdymo sistemos/ Pakabos valdymo sistemos/ Stabdžių valdymo sistemos
 • Dyzelinių variklių valdymo sistemos
 • Otto variklių valdymo sistemos
 • Transporto teisė / Bendravimo psichologija
2 SEMESTRAS 4 SEMESTRAS 6 SEMESTRAS 8 SEMESTRAS
 • Automobiliai
 • Fizika
 • Inžinerinės medžiagos
 • Elektrotechnika ir elektronika
 • Inžinerinės informacinės technologijos
 • Specialybės anglų k. / Specialybės prancūzų k. / Specialybės rusų k. / Specialybės vokiečių k.
 • Automobilių elektronikos įranga
 • Elektromobiliai ir hibridiniai automobiliai (lietuvių k / anglų kalba k.)
 • Automobilių komunikacijos
 • Elektroninių sistemų projektavimas
 • Inžineriniai tyrimai / Vadybos pagrindai / Technikos filosofija
 • Automobilių diagnostika
 • Transporto ekonomika
 • Automobilių diagnostikos praktika
 • Automatinių pavarų dėžių valdymo sistemos/ Pakabos valdymo sistemos/ Stabdžių valdymo sistemos
 • Dyzelinių variklių valdymo sistemos
 • Otto variklių valdymo sistemos
 • Baigiamoji praktika
 • Baigiamasis projektas

Atgal