Tarptautinis verslas

Sėkmingas verslas paprastai plėtojamas ir užsienyje, todėl įmonėms reikalingi tarptautinio verslo ypatumus išmanantys specialistai. Tarptautinio verslo studijų programa skirta parengti kvalifikuotiems tarptautinio verslo specialistams, gebantiems tirti verslo aplinką ir procesus, kurti ir valdyti verslo įmonę, įgyvendinti tarptautinio verslo projektus, komunikuoti ir derėtis užsienio kalbomis, sugebantiems orientuotis į kintančią tarptautinio verslo aplinką, vartotojų poreikius ir įmonės tikslus, taikyti naujausias mokslo žinias, socialiai atsakingo verslo principus nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose. Šią programą gali rinktis racionaliai mąstantys žmonės, kuriems patinka greita įvykių kaita, nestandartinės situacijos ir tarpkultūrinė komunikacija.

Su studentais dirba sėkmingi verslininkai, dėstytojai iš Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų. Programa ugdo specialiuosius verslo ir iš dalies rinkodaros ir vadybos studijų krypčių gebėjimus.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Nori studijuoti pas mus? Sužinok konkursinio balo sandarą.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?

Studijų metu ypatingas dėmesys skiriamas gebėjimams komunikuoti keliomis užsienio kalbomis, kurti ir valdyti tarptautinio verslo įmones, organizuoti verslą tarptautiniu mastu. Studentai renkasi gilinti specialiąsias finansų, rinkodaros arba verslo valdymo kompetencijas. Sudarytos visos galimybės pagal mainų programą Erasmus+ studijuoti užsienyje. Tarptautinio verslo praktika atliekama užsienyje pagal šią mainų programą ar įvairius projektus. Verslumo, verslo organizavimo ir valdymo praktiniai gebėjimai ugdomi Verslo simuliavimo praktikos metu, naudojant verslo simuliacinį žaidimą. Studijų procese atskiras dalyko temas skaito socialiniai partneriai iš pažangių verslo įmonių, dėstytojai, atvykę iš užsienio aukštųjų mokyklų.  

Karjera

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai kuria savo verslą ir jį plėtoja tarptautiniu mastu, dirba Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse eksporto, logistikos, pardavimo vadybininkais, funkcinių padalinių vadovais, vadovauja projektams.

Novatoriški, gebantys komunikuoti keliomis užsienio kalbomis studijų programos absolventai gali valdyti tarptautinį verslą, kurti savo verslą ir jį organizuoti tarptautiniu mastu, dirbti Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse eksporto, logistikos, pardavimo vadybininkais, projektų vadovais, funkcinių padalinių vadovais.

Studijų programos informacija

Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m. Ištęstinės studijos – 4 m.
Katedra Verslo ir apskaitos katedra
Fakultetas Verslo ir technologijų fakultetas
Studijų programos kodas 6531LX082 / 653N12009
Studijų apimtis 180 ECTS kreditų
Studijų programos vykdymo kalba lietuvių, anglų
Švietimo sritis Verslas ir administravimas
Studijų krypčių grupė Verslo vadyba
Studijų kryptis Pagrindinė kryptis – Verslas, kita – Rinkodara.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų programos komiteto pirmininkas Verslo ir apskaitos katedros vedėja lektorė Erika Jonuškienė, el. p. e.jonuskiene@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 51.
svako-2020-tarptautinis-verslas.jpg

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai

Tikslas – parengti kvalifikuotus tarptautinio verslo specialistus, gebančius tirti verslo aplinką ir procesus, kurti ir valdyti verslo įmonę, įgyvendinti tarptautinio verslo projektus, komunikuoti ir derėtis lietuvių ir užsienio kalbomis, orientuotis į kintančią tarptautinio verslo aplinką, vartotojų poreikius ir įmonės tikslus, taikyti naujausias mokslo žinias, socialiai atsakingo verslo principus nacionalinėje ir tarptautinėje rinkose.

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs studijų programą absolventas:
Žinios, jų taikymas
 • žinos ir supras tarptautinio verslo, vadybos, rinkodaros, ekonomikos, teisės, psichologijos, sociologijos, filosofijos, etikos teorijas, principus ir metodus bei gebės juos taikyti verslo kūrimui, valdymui ir vystymui nacionalinėje ir tarptautinėje rinkoje;
 • taikys matematikos, statistikos, informatikos žinias verslo sprendimų priėmimui;
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • atliks taikomuosius tyrimus, leidžiančius pažinti versle bei jo aplinkoje vykstančius įvykius bei procesus, ir jų rezultatus taikys vystant verslą, sprendžiant konkrečias tarptautinio verslo problemas;
Specialieji gebėjimai
 • gebės įsteigti įmonę, planuos, organizuos, valdys, kontroliuos bei analizuos verslo procesus, leidžiančius greitai reaguoti į besikeičiančią globalią verslo aplinką;
 • planuos, analizuos, vertins ir kontroliuos tarptautinio verslo finansinius, žmogiškuosius bei materialiuosius išteklius;
 • organizuos ir valdys apsirūpinimo prekėmis ir žaliavomis, pardavimo procesus;
 • prognozuos tarptautinio verslo tendencijas, parinks inovatyvias rinkodaros priemones ir rengs verslo projektus;
 • rinks, kaups ir sistemins informaciją iš įvairių šaltinių bei valdys verslo duomenų srautus moderniomis informacinėmis technologijomis;
Socialiniai gebėjimai
 • bendraus ir bendradarbiaus su partneriais ir bendradarbiais, diskutuos ir derėsis tarpkultūrinėje erdvėje lietuvių bei užsienio kalbomis;
 • dirbs komandoje, prisiimdamas atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos rezultatus ir kokybę, vadovausis profesinėje veikloje socialinio teisingumo principais, profesine etika ir pilietiškumu, puoselės etnokultūrinius ir tarpkultūrinius ryšius;
Asmeniniai gebėjimai
 • savarankiškai, novatoriškai, kūrybiškai plėtos žinias bei gebėjimus, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui bei suvoks moralinę ir socialinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.

Studijuojami dalykai ir praktikos

Pastaba: Čia pateikti nuolatinių studijų dalykai ir praktikos. Ištęstinės studijos trunka 4 metus, dalykų išdėstymas gali skirtis.

I metai II metai III metai
1 SEMESTRAS 3 SEMESTRAS 5 SEMESTRAS
 • Informacinės technologijos
 • Verslo užsienio kalba I
 • Bendravimo psichologija
 • Ekonomika
 • Tarptautinio verslo teisė
 • Vadyba
 • Verslo matematika
 •  Kūno kultūra
 • Verslo užsienio kalba I
 • Filosofija / Sociologija
 • Profesinės veiklos įvadinė praktika tarptautinio verslo įmonėje
 • Taikomųjų tyrimų metodologija
 • Tarptautinio verslo etika ir socialinė atsakomybė
 • Tarptautinio verslo organizavimas ir verslo simuliavimo praktika
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Užsienio kalba II (anglų k. / rusų k. / vokiečių k. / prancūzų k. / švedų k.)
 • Aplinkos ir žmonių sauga
 • Inovacijos ir projektų valdymas (lietuvių k. / anglų k.)
 • Kokybės vadyba
 • Verslo valdymo sistemos
 • Laisvai pasirenkamas dalykas
 • Pasirenkamųjų dalykų grupių dalykai:
  Tarptautiniai finansiniai atsiskaitymai (lietuvių k. / anglų k.)
 • Tarptautinio verslo rinkodara
 • Tarptautinio verslo finansai
 • Tarptautiniai finansiniai atsiskaitymai (lietuvių k. / anglų k.)
  Tarptautinio verslo įmonės valdymas
 • Tarptautinio verslo įmonės rizikos valdymas  (lietuvių k. / anglų k.)
 • 2 SEMESTRAS
 • 4 SEMESTRAS
 • 6 SEMESTRAS
 • Verslo užsienio kalba I
 • Specialybės kalba
 • Apskaita ir finansai
 • Statistika
 • Tarptautinių pardavimų valdymas
 • Tarptautinė logistika
 • Tarptautinė rinkodara
 • Kūno kultūra
 • Užsienio kalba II (anglų k. / rusų k. / vokiečių k. / prancūzų k. / švedų k.)
 • Kursinis darbas
 • Tarptautinio verslo derybos ir tarpkultūrinė komunikacija (lietuvių k. / anglų k.)
 • Verslo valdymo praktika 
 • Baigiamoji specialybės praktika
 • Baigiamasis darbas

Informacija ruošiama...


Atgal